Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางกชกานต์ คงชู
นักบริหารงานเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางวิภา พรหมแท่น
นักบริหารงานทั่วไป หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
น.ส.สุภาวดี ขาวพิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นาย เชี่ยวชาญ ทองขุนดำ
นักวิชาการเกษตร
Responsive image
น.ส.สุปรีดา แสงสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางเสริมศรี นวลเปียน
นิติกร
Responsive image
นางสาวอังคณา ทองร่วง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวเรียงดาว อนุรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวคนึงนิจ จีนลอย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ บาลทิพย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Responsive image
นายถาวร แสงสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายนันทกฤศ ทองบัว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายณรงค์ศักดิ์ เพ็งช่วย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางชลธิฌา ชูท้าว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายโสภณ ผุดพัฒน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายบำรุงพงศ์ เฉลาชัย
พนักงานจ้าง
Responsive image
นายสุชาติ นวลขาว
พนักงานจ้าง
Responsive image
นางสาวจิรฐา หนูทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th