Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายพงษ์ศักดฺ์ บัวแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายสาโรจน์ ขุนรักษ์
รองประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางญาณาธิป เดชดี
เลขานุการสภาเทศบาล
Responsive image
นางลี่ คงนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายอภิชาติ อนันทมหาภิรมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายวิชาญ ชูท้าว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสุธรรม สุวรรณ์จำรูญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายวีระศักดิ์ ตั้งวัฒนกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสุริยา รัตนจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นางลิครวญ ณ ไพรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นางสุมาลี ศรีโดน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายมนูญ หนูสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th