Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Responsive image
เทศบาลตำบลนาท่อม เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีของเสียและสิ่งปฏิกูลในการประกอบกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เทศบาลตำบลนาท่อม จึงได้ริเริ่มโครงการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะในชุมชน แต่ในส่วนของขยะอินทรีย์ยังไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงได้น้อมนำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก มาเผยแพร่ให้เกษตรกรหันมาตื่นตัวในการทำปุ๋ยหมักใช้เอง  มาแก้ไขปัญหาในท้องที่ เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์
                   2.1  เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน และลดภาวะโลกร้อน
                   2.2  เพื่อนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์
                   2.3  เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ให้มีกำลังการผลิตมากขึ้น
         
  1. เป้าหมาย
                   ครอบครัวแกนนำหมู่ที่ 1-8 จำนวน 50 คน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอินทรีย์ ลดปัญหาในการกำจัดขยะจากครัวเรือน ลดปริมาณขยะในชุมชน และสามารถนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ ทำให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th