Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
 
 
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม
นายพีรพงค์ บาลทิพย์
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาท่อม
วันที่   13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564
………………………………………..
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาท่อม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48  ทศ  กำหนดให้ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาล  เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบนั้น
 
กระผม นายพีรพงค์  บาลทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ 22 เมษายน  2564 เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  ประกาศให้กระผมนายพีรพงค์  บาลทิพย์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  มาตรา 48  ทศ  ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลนาท่อมสำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development Goals) เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้าน  โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
แม้ว่าตำบลนาท่อมจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขณะนี้ทั้งปัจจัยภายในพื้นที่ และภายนอกเปลี่ยนไปมาก ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่มีความซับซ้อนสูง การเข้ามาบริหารของทีมผู้บริหารในครั้งนี้ ในช่วงที่สถานการณ์ต่างๆมีความไม่แน่นอนในทุกมิติ  การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเกิดสถานการณ์โรคระบาด  โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิต และด้านอื่นๆ   
 
บัดนี้  กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาท่อม  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอแถลงนโยบายการบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลนาท่อม ดังนี้
 
 
 
 
-2-
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน พัฒนาคน ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มุ่งไปสู่ตำบลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ”
 
นโยบายการพัฒนา
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
          1.1. การพัฒนาองค์กรเทศบาล ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน     
1.2. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารจัดการ และทางด้านการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น  
1.3. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  ไปสู่ทิศทางนาท่อมน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1.4. ส่งเสริมการทำงานแบบเชื่อมประสานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  
1.5. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น  เช่น  ระบบอินเตอร์เน็ต  วิทยุชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กร
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และการเสริมสร้างพลังชุมชน      
2.1. รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชนเพื่อเป็นพลังทางสังคม ของชุมชน  
2.2. พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนตำบลนาท่อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
2.3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับมิติความเป็นตำบลสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน  
2.4. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และเชื่อมโยงการทำงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเรื่องศูนย์บริการชุมชน   แบบมีส่วนร่วม  
2.5. สนับสนุนให้เกิดกลุ่มองค์กรของเด็กและเยาวชน (เช่น สภาเด็กและเยาวชน สมัชชาเด็ก พลเมือง เด็กฯลฯ) ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณ ในการจัดทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งทำหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานและภาคีด้านเด็กและเยาวชนเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วม
-3-
 
2.6. สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี และกองทุนพัฒนาสตรี เป็นต้น
2.7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง
 
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
หรือการจัดการศึกษาทางเลือกอื่นๆ สำหรับเด็กและเยาวชน
3.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่เน้นการสร้างพลังเด็กและเยาวชนให้เกิดสำนึกความเป็นพลเมือง ของเทศบาลตำบลนาท่อม และเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาล  ตลอดจนสร้างกระบวนการเชื่อมโยงโรงเรียนสู่ชุมชน ด้วยการกำหนดหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
3.3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดการกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน รวมทั้งทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานเรื่องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
3.4. สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5. ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสำคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น
3.6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาขั้นปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาท่อม   และบูรณาการร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนาท่อม  เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัย
 
4. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1. ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานทางด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน  
4.2. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างนำซ่อม
4.3. สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
4.4. ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4.5. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและองค์กรชุมชนสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครให้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพชุมชนไม่น้อยกว่าปีละ20 คน
4.6. พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน อาหารปลอดภัย
4.7. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
-4-
 
5. นโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน
5.1. สนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนแบบบูรณาการ และจัดให้มีระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการวางแผนงานทางด้านการจัดการภัยพิบัติในชุมชน ตลอดจนการบูรณาการแผนระดับพื้นที่และจังหวัด
5.2. สนับสนุน  การดำเนินงานของศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลนาท่อม  ให้สามารถดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล  และสร้างระบบเครือข่ายการจัดการกับภาคประชาชนได้อย่างประสิทธิภาพ  และนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนการจัดการภัยพิบัติ
5.3. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และจัดตั้ง “อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ” ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ และสนับสนุนให้มีระบบสวัสดิการแก่อาสาสมัคร ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภูมินิเวศเดียวกัน
5.4 ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร การจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน ตลอดจนมาตรการในการสร้างความความสงบและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน  เช่น  จัดให้มีกล้องวงจรปิด ในเขตหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 
6.นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
6.1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด “กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์” ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จัดกระบวน การในการออกกฎกติกา   รวมทั้งการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย “การควบคุมการใช้สารเคมีในท้องถิ่น”อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด “แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน” ขึ้นในหมู่บ้านอย่างน้อยปีละ 1 แหล่งเรียนรู้ต่อ 1 หมู่บ้าน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6.3. พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน จัดตั้ง “กองทุนเกษตรกรรมยั่งยืน”โดยมีการสมทบจากเทศบาลตำบลนาท่อม ชุมชน และภาคีภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
6.4. ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   สนับสนุนการรวม กลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
6.5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น ทุกชุมชน อย่างน้อยชุมชนละ 1 แหล่งเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาต่อยอดทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถสอดแทรกไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนในองค์กร และประชาชนในชุมชน
6.6 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรโดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืช โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจ  เช่น  เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพและเกษตรแปรรูป
6.7 ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ และสัตว์ทางเศรษฐกิจ สัตว์พื้นเมือง สัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์   เช่น  โคเนื้อ โคนม  สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่   โคพื้นเมือง  ไก่พื้นเมือง
 
 
-5-
 
การทำบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืด  และการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนามาตรฐานการผลิตและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 
7. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7.1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  ระบบการบริการสาธารณูปโภค ให้ได้ มาตรฐาน  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง  เช่น ถนน คูหรือทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ
7.2. ปรับปรุงระบบประปา  โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ทุกครัวเรือน  ปรับปรุงระบบประปาเดิม  ให้มีมาตรฐาน
7.3. ปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนาที่สาธารณะ  ที่ว่างเปล่า  เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และการออกกำลังกาย  เล่นกีฬา   
 
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
8.1. รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน
8.2.   พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางอันนำไปสู่การจัดการขยะแบบวิธีคัดแยก และหนุนเสริมให้มีครัวเรือนจัดการขยะด้วยตนเอง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดต่อปี และต่อยอดการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ และการพัฒนา ค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน
8.3.  ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และพัฒนาคลองนาท่อมด้วยโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาท่อมและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยชุมชนที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและการประกอบอาชีพ  
8.4. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนุนเสริมให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
8.5.  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก หนุนเสริมให้ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
8.6.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ   ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดสภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานในระดับครัวเรือน และชุมชน
8.7.  สนับสนุนให้มีการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามบริบทของพื้นที่ และส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาท่อมเป็นกลไกหลักร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
 
 
 
 
-6-
 
กรอบแนวทางการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ  ยกระดับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตสู่คนนาท่อม..บายใจ
 
ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
1.ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
2.ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่
3.เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวและประชาคมการท่องเที่ยวอาเซียน
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
    -  งานประจำปีของดีนาท่อม
    -  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
2 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 
 
 
 
1.ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสินค้าการแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ
2.ส่งเสริมอาชีพที่มีความต่อเนื่องภาคการเกษตร
3.ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน
4.การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
    - ผึ้งจะรักษ์นาท่อม
    - เมล็ดข้าวพันธุ์ดี
    - นวัตกรรม 1 ชุมชน 1 ภูมิปัญญา
3 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำที่เน้นโครงข่ายและการบริหารการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน
- ระบบน้ำประปาเพื่อการเกษตร
- โครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
- ระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม(ต่อยอด)
-การใช้ประโยชน์/สร้างมูลค่า จากขยะ
 
-7-
 
 
ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
4 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล
 
          มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 
1.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
4.การพัฒนาบทบาทสตรี
5.สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
5 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
 
 
 
1.ส่งเสริมชุมชนสู่สุขภาวะที่ดีด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.สร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าถึงและต่อเนื่อง
3.เตรียมความพร้อมของชุมชนสู่อาเซียน
4.พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
5.การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- พัฒนาศักยภาพระบบอาสาสมัครตำบลนาท่อม เช่น อสม อปพร อพม  ระบบกพฉ. 1669   
- สร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
6 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
 
 
 
1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
2.เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่นในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8-
 
 
นโยบายเร่งด่วน ! ที่จะดำเนินการภายใน 1 - 4 ปี
 1. สร้างและขยายระบบน้ำประปาเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน กระตุ้นผลผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
  ด้านการศึกษา ยกระดับการศึกษาบูรณาการเข้าสู่ท้องถิ่นทั้ง 2 โรงเรียน
  พัฒนาศักยภาพและจัดระบบสวัสดิการอาสาสมัครของตำบลนาท่อม ได้แก่ อสม อปพร อพม. เป็นต้น
  พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมชุมชนด้วยเส้นทางรถราง
  เพิ่มกล้องวงจรปิด เสริมความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน
  สร้างระบบการสื่อสารแบบไร้สายทั้งตำบล
  สร้างศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ของตำบลนาท่อม
  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานถนน ไฟฟ้า ประปาอย่างทั่วถึง
  พัฒนาระบบเครือข่ายช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบทางสังคม
  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนในภาคการผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
กระผมขอให้ความมั่นใจว่า  จะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  และตามแผนปฏิบัติการที่จะได้จัดทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  และกระผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ  เพราะเป้าประสงค์สูงสุดของเราทุกคนคือ  “ประโยชน์สุขของประชาชน”
 
จึงแถลงนโยบายมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                                            
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th