Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาท่อมได้กำหนดนโยบายภายใต้หลักการ  ดังนี้
            1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
          1.1.การพัฒนาองค์กรเทศบาล ให้เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน     
1.2.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารจัดการ และทางด้านการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น  
1.3.ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  ไปสู่ทิศทางนาท่อมน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1.4.ส่งเสริมการทำงานแบบเชื่อมประสานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  
1.5.สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น เช่นระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กรและการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และการเสริมสร้างพลังชุมชน
                           
2.1.รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชนเพื่อเป็นพลังทางสังคม ของชุมชน  
2.2.พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนตำบลนาท่อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
2.3.ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับมิติความเป็นตำบลสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน  
2.4.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และเชื่อมโยงการทำงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเรื่องศูนย์บริการชุมชน   แบบมีส่วนร่วม  
2.5.สนับสนุนให้เกิดกลุ่มองค์กรของเด็กและเยาวชน (เช่น สภาเด็กและเยาวชน สมัชชาเด็ก พลเมือง ฯลฯ) ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณ ในการจัดทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งทำหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานและภาคีด้านเด็กและเยาวชนเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วม  
2.6.สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี และกองทุนพัฒนาสตรี เป็นต้น
2.7.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  
                                                              
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย หรือการจัดการศึกษาทางเลือกอื่นๆ สำหรับเด็กและเยาวชน    
3.2.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่เน้นการสร้างพลังเด็กและเยาวชนให้เกิดสำนึกความเป็นพลเมือง ของเทศบาลตำบลนาท่อม และเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาล  ตลอดจนสร้างกระบวนการเชื่อมโยงโรงเรียนสู่ชุมชน ด้วยการกำหนดหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วน
3.3.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดการกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน รวมทั้งทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานเรื่องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
3.4.สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5.ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสำคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น
3.6.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาขั้นปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาท่อม   เช่นจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยการบริการรถรับส่ง  และบูรณาการร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนาท่อม  เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัย
4. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1.ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานทางด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน  
4.2.ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างนำซ่อม
4.3.สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
4.4.ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4.5.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและองค์กรชุมชนสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครให้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพชุมชนไม่น้อยกว่าปีละ20 คน
4.6.พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน อาหารปลอดภัย
4.7.ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 
5. นโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน
5.1.สนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนแบบบูรณาการ และจัดให้มีระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการวางแผนงานทางด้านการจัดการภัยพิบัติในชุมชน ตลอดจนการบูรณาการแผนระดับพื้นที่และจังหวัด
5.2.สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลนาท่อม  ให้สามารถดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล  และสร้างระบบเครือข่ายการจัดการกับภาคประชาชนได้อย่างประสิทธิภาพ  และนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนการจัดการภัยพิบัติ
5.3.สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และจัดตั้ง “อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ” ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ และสนับสนุนให้มีระบบสวัสดิการแก่อาสาสมัคร ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภูมินิเวศเดียวกัน
5.4ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร การจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน ตลอดจนมาตรการในการสร้างความความสงบและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน  เช่น  จัดให้มีกล้องวงจรปิด ในเขตหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 
6.นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด “กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์” ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จัดกระบวน การในการออกกฎกติกา   รวมทั้งการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย “การควบคุมการใช้สารเคมีในท้องถิ่น”อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6.2.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด “แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน” ขึ้นในหมู่บ้านอย่างน้อยปีละ 1 แหล่งเรียนรู้ต่อ 1 หมู่บ้าน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6.3.พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน จัดตั้ง “กองทุนเกษตรกรรมยั่งยืน”โดยมีการสมทบจากเทศบาลตำบลนาท่อม ชุมชน และภาคีภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
6.4.ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   สนับสนุนการรวม กลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
6.5.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น ทุกชุมชน อย่างน้อยชุมชนละ 1 แหล่งเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาต่อยอดทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถสอดแทรกไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนในองค์กร และประชาชนในชุมชน
 
7. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7.1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  ระบบการบริการสาธารณูปโภค ให้ได้ มาตาฐาน  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง  เช่น ถนน คูหรือทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ
7.2.ปรับปรุงระบบประปา  โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ทุกครัวเรือน  ปรับปรุงระบบประปาเดิม  ให้มีมาตรฐาน
7.3.ปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนาที่สาธารณะ  ที่ว่างเปล่า  เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และการออกกำลังกาย  เล่นกีฬา   
 
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
8.1.รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน
8.2.พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางอันนำไปสู่การจัดการขยะแบบวิธีคัดแยก และหนุนเสริมให้มีครัวเรือนจัดการขยะด้วยตนเองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดต่อปี และต่อยอดการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ และการพัฒนา ค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน
8.3.ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และพัฒนาคลองนาท่อมด้วยโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาท่อมและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยชุมชนที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและการประกอบอาชีพ  
8.4.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนุนเสริมให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
8.5.การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก หนุนเสริมให้ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
8.6.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ   ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดสภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานในระดับครัวเรือน และชุมชน
8.7.สนับสนุนให้มีการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามบริบทของพื้นที่ และส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาท่อมเป็นกลไกหลักร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
 
นโยบายเร่งด่วน ! ที่จะดำเนินการภายใน 1 -2 ปี
Ø การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
Ø การแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยใช้ระบบบัญชีครัวเรือน ABC
Ø การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
Ø การจัดการขยะแบบ  มีส่วนร่วมของประชาชน
Ø สนับสนุนให้มีพื้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี (WIFI) ในตำบล
Ø การสื่อสารสาธารณะโดยมีวิทยุชุมชน
Ø ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงทั้งทั้งตำบล
Ø ส่งเสริมสนับสนุนการทำนาอินทรีย์โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร
Ø มีรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนฟรี


เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th