Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาท่อมได้กำหนดนโยบายภายใต้หลักการ  ดังนี้
            1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
          1.1.การพัฒนาองค์กรเทศบาล ให้เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน     
1.2.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารจัดการ และทางด้านการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น  
1.3.ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  ไปสู่ทิศทางนาท่อมน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1.4.ส่งเสริมการทำงานแบบเชื่อมประสานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  
1.5.สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น เช่นระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กรและการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และการเสริมสร้างพลังชุมชน
                           
2.1.รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชนเพื่อเป็นพลังทางสังคม ของชุมชน  
2.2.พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนตำบลนาท่อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
2.3.ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับมิติความเป็นตำบลสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน  
2.4.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และเชื่อมโยงการทำงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเรื่องศูนย์บริการชุมชน   แบบมีส่วนร่วม  
2.5.สนับสนุนให้เกิดกลุ่มองค์กรของเด็กและเยาวชน (เช่น สภาเด็กและเยาวชน สมัชชาเด็ก พลเมือง ฯลฯ) ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณ ในการจัดทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งทำหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานและภาคีด้านเด็กและเยาวชนเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วม  
2.6.สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี และกองทุนพัฒนาสตรี เป็นต้น
2.7.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  
                                                              
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย หรือการจัดการศึกษาทางเลือกอื่นๆ สำหรับเด็กและเยาวชน    
3.2.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่เน้นการสร้างพลังเด็กและเยาวชนให้เกิดสำนึกความเป็นพลเมือง ของเทศบาลตำบลนาท่อม และเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาล  ตลอดจนสร้างกระบวนการเชื่อมโยงโรงเรียนสู่ชุมชน ด้วยการกำหนดหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วน
3.3.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดการกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน รวมทั้งทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานเรื่องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
3.4.สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5.ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสำคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น
3.6.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาขั้นปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาท่อม   เช่นจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยการบริการรถรับส่ง  และบูรณาการร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนาท่อม  เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัย
4. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1.ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานทางด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน  
4.2.ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างนำซ่อม
4.3.สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
4.4.ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4.5.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและองค์กรชุมชนสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครให้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพชุมชนไม่น้อยกว่าปีละ20 คน
4.6.พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน อาหารปลอดภัย
4.7.ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 
5. นโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน
5.1.สนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนแบบบูรณาการ และจัดให้มีระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการวางแผนงานทางด้านการจัดการภัยพิบัติในชุมชน ตลอดจนการบูรณาการแผนระดับพื้นที่และจังหวัด
5.2.สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลนาท่อม  ให้สามารถดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล  และสร้างระบบเครือข่ายการจัดการกับภาคประชาชนได้อย่างประสิทธิภาพ  และนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนการจัดการภัยพิบัติ
5.3.สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และจัดตั้ง “อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ” ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ และสนับสนุนให้มีระบบสวัสดิการแก่อาสาสมัคร ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภูมินิเวศเดียวกัน
5.4ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร การจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน ตลอดจนมาตรการในการสร้างความความสงบและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน  เช่น  จัดให้มีกล้องวงจรปิด ในเขตหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 
6.นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด “กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์” ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จัดกระบวน การในการออกกฎกติกา   รวมทั้งการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย “การควบคุมการใช้สารเคมีในท้องถิ่น”อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6.2.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด “แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน” ขึ้นในหมู่บ้านอย่างน้อยปีละ 1 แหล่งเรียนรู้ต่อ 1 หมู่บ้าน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6.3.พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน จัดตั้ง “กองทุนเกษตรกรรมยั่งยืน”โดยมีการสมทบจากเทศบาลตำบลนาท่อม ชุมชน และภาคีภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
6.4.ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   สนับสนุนการรวม กลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
6.5.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น ทุกชุมชน อย่างน้อยชุมชนละ 1 แหล่งเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาต่อยอดทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถสอดแทรกไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนในองค์กร และประชาชนในชุมชน
 
7. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7.1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  ระบบการบริการสาธารณูปโภค ให้ได้ มาตาฐาน  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง  เช่น ถนน คูหรือทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ
7.2.ปรับปรุงระบบประปา  โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ทุกครัวเรือน  ปรับปรุงระบบประปาเดิม  ให้มีมาตรฐาน
7.3.ปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนาที่สาธารณะ  ที่ว่างเปล่า  เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และการออกกำลังกาย  เล่นกีฬา   
 
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
8.1.รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน
8.2.พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางอันนำไปสู่การจัดการขยะแบบวิธีคัดแยก และหนุนเสริมให้มีครัวเรือนจัดการขยะด้วยตนเองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดต่อปี และต่อยอดการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ และการพัฒนา ค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน
8.3.ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และพัฒนาคลองนาท่อมด้วยโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาท่อมและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยชุมชนที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและการประกอบอาชีพ  
8.4.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนุนเสริมให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
8.5.การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก หนุนเสริมให้ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
8.6.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ   ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดสภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานในระดับครัวเรือน และชุมชน
8.7.สนับสนุนให้มีการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามบริบทของพื้นที่ และส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาท่อมเป็นกลไกหลักร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
 
นโยบายเร่งด่วน ! ที่จะดำเนินการภายใน 1 -2 ปี
Ø การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
Ø การแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยใช้ระบบบัญชีครัวเรือน ABC
Ø การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
Ø การจัดการขยะแบบ  มีส่วนร่วมของประชาชน
Ø สนับสนุนให้มีพื้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี (WIFI) ในตำบล
Ø การสื่อสารสาธารณะโดยมีวิทยุชุมชน
Ø ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงทั้งทั้งตำบล
Ø ส่งเสริมสนับสนุนการทำนาอินทรีย์โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร
Ø มีรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนฟรี


เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th