Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ตำบลนาท่อมแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมีเนื้อที่ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านหัวยาง จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1,713 ไร่
     หมู่ที่ 2 บ้านโคกแย้ม จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 900 ไร่
     หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 2,093 ไร่
     หมู่ที่ 4 บ้านหนองปราง จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 457 ไร่
     หมู่ที่ 5 บ้านหนองปริง จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 455 ไร่
     หมู่ที่ 6 บ้านนาท่อม จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1,369 ไร่
     หมู่ที่ 7 บ้านนากวด จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 959 ไร่
     หมู่ที่ 8 บ้านหูยาน จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 454 ไร่
     รวมจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 8,400 ไร่
ที่มา จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ประชากร ทั้งสิ้น 4,783 คน แยกเป็นชาย 2,277 คน หญิง 2,506 คน จำนวน 1,748 ครัวเรือน จำแนกได้ดังนี้ 
ตำบลนาท่อม แบ่งออกเป็น จำนวน 8 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนและประชากร ดังนี้ 

 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนทั้งหมด ประชากร
ชาย หญิง รวม
1 หัวยาง นายธีรยุทธ์ ดำน้อย 313 371 430 801
2 โคกแย้ม นายถาวร คงนิล 267 362 373 735
3 ยางงาม นายจักรพงษ์ ศรีสุวรรณ 276 339 359 698
4 หนองปราง นายอุดม  ด้วงอินทร์ 143 165 189 354
5 หนองปริง นายมานิตย์  ช่วยนิล 117 202 210 412
6 นาท่อม นายปรีชา  หนูสิงห์ 240 312 356 668
7 นากวด นายสุรศักดิ์  ขิตนาคินทร์ 237 278 314 592
8 หูยาน นายอนุชา เฉลาชัย 155 248 275 523
รวม 1,748 2,277 2,506 4,783
 


ที่มา จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองพัทลุง ข้อมูล ณ กันยายน 2558

การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลนาท่อม จำแนกได้ ดังนี้
     ระดับเตรียมความพร้อม-อนุบาล ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4) จำนวน 1 แห่ง
     ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดโคกแย้ม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2) และโรงเรียนวัดนาท่อม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7)
     ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนประภัสสรรังสิต (ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3) 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด 2 แห่ง คือวัดนาท่อม (ตั้งอยู่หมู่ 7) และวัดโคกแย้ม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2)
     สำนักสงฆ์ 2 แห่ง (สำนักสงฆ์หูยาน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8)  (สำนักสงฆ์บ้านหนองปราง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4)

การสาธารณสุข
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4)
     กลุ่ม อสม.รับผิดชอบกลุ่มครัวเรือนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อและสุขภาพ

จุดเด่นของพื้นที่
     พื้นที่มีน้ำไหลผ่านจากคลองนาท่อม ทำให้เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เช่นวงปี่พาทย์ กลองยาว ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน


เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th