Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ตำบลนาท่อมแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมีเนื้อที่ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านหัวยาง จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1,713 ไร่
     หมู่ที่ 2 บ้านโคกแย้ม จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 900 ไร่
     หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 2,093 ไร่
     หมู่ที่ 4 บ้านหนองปราง จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 457 ไร่
     หมู่ที่ 5 บ้านหนองปริง จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 455 ไร่
     หมู่ที่ 6 บ้านนาท่อม จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1,369 ไร่
     หมู่ที่ 7 บ้านนากวด จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 959 ไร่
     หมู่ที่ 8 บ้านหูยาน จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 454 ไร่
     รวมจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 8,400 ไร่
ที่มา จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ประชากร ทั้งสิ้น 4,783 คน แยกเป็นชาย 2,277 คน หญิง 2,506 คน จำนวน 1,748 ครัวเรือน จำแนกได้ดังนี้ 
ตำบลนาท่อม แบ่งออกเป็น จำนวน 8 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนและประชากร ดังนี้ 

 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนทั้งหมด ประชากร
ชาย หญิง รวม
1 หัวยาง นายธีรยุทธ์ ดำน้อย 313 371 430 801
2 โคกแย้ม นายถาวร คงนิล 267 362 373 735
3 ยางงาม นายจักรพงษ์ ศรีสุวรรณ 276 339 359 698
4 หนองปราง นายอุดม  ด้วงอินทร์ 143 165 189 354
5 หนองปริง นายมานิตย์  ช่วยนิล 117 202 210 412
6 นาท่อม นายปรีชา  หนูสิงห์ 240 312 356 668
7 นากวด นายสุรศักดิ์  ขิตนาคินทร์ 237 278 314 592
8 หูยาน นายอนุชา เฉลาชัย 155 248 275 523
รวม 1,748 2,277 2,506 4,783
 


ที่มา จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองพัทลุง ข้อมูล ณ กันยายน 2558

การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลนาท่อม จำแนกได้ ดังนี้
     ระดับเตรียมความพร้อม-อนุบาล ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4) จำนวน 1 แห่ง
     ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดโคกแย้ม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2) และโรงเรียนวัดนาท่อม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7)
     ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนประภัสสรรังสิต (ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3) 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด 2 แห่ง คือวัดนาท่อม (ตั้งอยู่หมู่ 7) และวัดโคกแย้ม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2)
     สำนักสงฆ์ 2 แห่ง (สำนักสงฆ์หูยาน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8)  (สำนักสงฆ์บ้านหนองปราง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4)

การสาธารณสุข
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4)
     กลุ่ม อสม.รับผิดชอบกลุ่มครัวเรือนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อและสุขภาพ

จุดเด่นของพื้นที่
     พื้นที่มีน้ำไหลผ่านจากคลองนาท่อม ทำให้เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เช่นวงปี่พาทย์ กลองยาว ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน


เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th